ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 64 Kč
skladem
naše cena 64 Kč
skladem
naše cena 116 Kč
skladem

KONTAKTY

Leoš Chmelař
V Aleji 621
54901 Nové Město nad Metují
tel: +420 739239437, 604245034
fax: +420 491472141
autexbaby(a)seznam.cz
IČO:16801491
www.autex-baby.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej textilního zboží , a další postupy, které s tím souvisejí.
Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje Prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.
Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti , zejména v otázce barevného odstínu a potisku.

Objednávání zboží

Objednat zboží lze telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
Objednávka je po jejím přijetí prodávajícím pro obě strany závazná. Zákazník může objednávku vytvořenou na internetu upravovat či měnit pouze telefonickou dohodou , nebo e-mailovou korespondencí.
Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, zboží není skladem, nebo výrobce přestal objednané zboží dodávat. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění.

Dodací lhůty

Nabízené zboží je ve skladu Prodávajícího, k dodání do týdne , případně je termín dohodnut individuálně.
V případě dodání zboží přepravcem se lhůta prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné na zabalení a dopravu zboží k zákazníkovi.

Dodání zboží

Zboží lze dodat na adresu Zákazníka poštou na dobírku do druhého dne balíkem PPL. Výše poštovného činí při objednávce prostřednictvím internetového obchodu 109,- Kč včetně DPH.Tato částka se vztahuje na platbu za dobírku, tak na platbu bezhotovostní na účet. Poštovné je účtováno za každou objednávku menší než 3000,-Kč nebo dle stanovených akcí na každý měsíc.
Zboží lze dodat i do Slovenské republiky a to mezinárodním standartním balíkem.Výše poštovného s dobírkou je 235,- včetně DPH. Cena poštovného je připočítána k ceně zásilky. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí korespondovat s obsahem.

Platební podmínky a EET

Objednané zboží je možné zaslat na dobírku,hotově při vyzvednutí v provozovně nebo bezhotovostně převodem na účet č.35-9646460277/0100 Komerční Banka. Podklady pro platbu zašle Prodávající emailem. Státním organizacím a institucím lze poskytnout po dohodě a sepsání smlouvy o spolupráci splatnost daňového dokladu 14 dní od data jeho vystavení.

Na základě zavedení EET u našich služeb bychom vás rádi informovali , že jsme rozšířili smluvní podmínky v tomto bodě následovně ,,Zákazník výslovně souhlasí , že platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb /zákon č. 112/2016 Sb./

obdrží elektronickou účtenku , kterou bude mít k dispozici ve svém udaném e-mailu.Pokud bude zákazník požadovat při platbě hotově na provozovně účtenku ne do udaného e-mailu , bude mu na provozovně vytisknuta a přiložena k faktuře.

Od 1.3.2017  firma Leoš Chmelař- AUTEX BABY při osobním odběru v naší prozovně a platbě hotově eviduje tuto tržbu podle zákona § 112/2016 Sb. §18 ZoET.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu  u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin ,,eviduje-li poplatník v dáném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím telefonu, faxu, emailu, ICQ a Eshopu. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může realizovat své právo osobním vrácením zboží na prodejně nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být pokud možno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů. V případě osobního vrácení zboží na prodejně vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu po převzetí vráceného zboží. V případě doručování zboží přepravcem, dohodne Kupující se Zákazníkem způsob vrácení kupní ceny. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže Zákazník poslední den lhůty vrátí zboží osobně na prodejně nebo je přepravce doručí Prodávajícímu.

Spotřebitel nemůže odstoupit. od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy /vrátí objednané zboží/ do 14 dní, bude mu vrácena celková hodnota objednaného zboží +poštovní poplatky.

Další případy odstoupení od smlouvy

V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani dodatečné lhůtě dohodnuté se Zákazníkem, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění. O prodlení Prodávajícího s plněním se nejedná v případě, že Zákazník řádně a včas nabídnuté plnění nepřijme nebo neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost.

Zrušení smlouvy

V případě, že se jedná o zboží bez vady, lze od smlouvu zrušit pouze na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zrušení smlouvy. Podmínkou zrušení smlouvy je, že Zákazník vrátí prodávajícímu zboží, které je nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu,
jedná se o zboží, které má prodávající ve svém sortimentu. Zákazník nemůže navrhnout zrušení od smlouvy, pokud jde: o zboží upravené dle jeho přání.

Rozhodné právo

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky. Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění. Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění, je-li Zákazníkem podnikatel, řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění. Ustanovení bodu 7 Obchodních podmínek se nevztahuje na osoby – podnikatele ve smyslu § 2 z.č. 513/1991 Sb. a § 52, odst.3 z.č. 40/1964 Sb.

Reklamace vad

 

Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování.Reklamace bude vyřízená do 30 dnů od podání.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady ,která se vyskytne u výrobku, dle zákona č.89/2012 Sb.Při reklamací uvádějte co reklamujete na výrobku,jak požadujete reklamaci vyřídit a jakým způsobem došlo k poškození výrobku. Pokud dojde k poškození dodaných výrobků odběratelem ,například k ušpinění , vyprání nebo  znehodnocení , dojde ze strany dodavatele ke snížení kupní ceny dle platných zákonů a vydané směrnice firmy Leoš Chmelař AUTEX BABY. Reklamace zasílejte na adresu Leoš Chmelař AUTEX BABY Náměstí Republiky č.p.6 Nové Město nad Metují 54901

 

Ochrana osobních údajů

1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen ,,ZOOU,,/.

2.Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po uspěšném splnění smlouvy ,a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tím zpracováním. Kupující  souhlasí se zpracováváním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo,daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáháni práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům./dále společně vše jen jako ,, osobní údaje,,/.

3.Kupující bere na vědomí , že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje , že poskytnuté osobní údaje jsou přesné že byl poučen o tom , že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům , právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze . Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám.

6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány , a to ve formě papírové a elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

7.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů , je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.V případě , že by se kupující domníval , že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho  osobních údajů , které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b) požádat , aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Záver

Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo změn na trhu s výpočetní technikou. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2018

Provozovna:  Leoš Chmelař AUTEX BABY   Náměstí republiky čp. 6  Nové Město nad Metují  54901  tel:491472141

IČO:16801491